MYC-YA157C CPU Module
859.05 859.05 859.0500000000001 ZAR
MYC-C8MMX CPU Module
1,533.87 1,533.87 1533.8700000000001 ZAR
MYD-C8MMX Development Board
3,270.95 3,270.95 3270.9500000000003 ZAR
Rico Kit
2,468.20 2468.2000000000003 ZAR
Beagle Bone Green
859.05 859.0500000000001 ZAR
Beagle Bone Green Gateway
1,265.00 1265.0 ZAR
Rock Pi X B4E32 4GB (Intel Atom)
1,587.00 1587.0 ZAR
Odroid HC4
1,587.00 1,587.00 1587.0 ZAR
ODROID N2+
1,840.00 1840.0 ZAR
Jetson Xavier NX Developer Kit
8,280.00 8280.0 ZAR
MYD-CZU3EG/4EV Development Board
11,845.00 11845.0 ZAR
MYC-CZU3EG/4EV CPU Module
6,785.00 6785.0 ZAR
MYD-Y6ULX-CHMI
2,001.00 2001.0 ZAR
MYD-Y6ULX-HMI Development Board
1,173.00 1173.0 ZAR
MYC-JX8MX Compute Module
1,840.00 1840.0 ZAR
MYD-C7Z010/20 Development Board
5,635.00 5635.0 ZAR